De Vastgoeddokter

Algemene voorwaarden Vastgoeddokter

Artikel 1. Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de Vastgoeddokter en de opdrachtgever tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, een exemplaar is bijgevoegd.
2. Daar waar deze Algemene Voorwaarden niet mochten voorzien is de DNR 2011 van toepassing, te downloaden op de website.
3. De door de Vastgoeddokter genoemde prijzen zijn exclusief BTW, heffingen, leges, sonderingen en andere kosten, tenzij anders is aangegeven.
4. De Vastgoeddokter kan niet gehouden worden om de opdracht uit te voeren voordat deze door de opdrachtgever voor akkoord schriftelijk is bevestigd.

Artikel 2. Uitvoering opdracht
1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de Vastgoeddokter worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet of niet tijdig aan de Vastgoeddokter zijn verstrekt, heeft de Vastgoeddokter het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging
voortvloeiende extra werkzaamheden en/of kosten volgens de door de Vastgoeddokter gehanteerde tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen daarover in overleg treden.
3. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld dan zal/kan het moment van voltooiing van de werkzaamheden daardoor worden vertraagd wat niet is toe te rekenen aan de Vastgoeddokter.
4. De Vastgoeddokter is bevoegd om (meer-)kosten in rekening te brengen, indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die niet aan de Vastgoeddokter kunnen worden toegerekend.
5. Indien de uitvoering van de werkzaamheden buiten toedoen van de Vastgoeddokter wordt vertraagd, waaronder een verlenging van de bouwperiode met 10% of meer, en de Vastgoeddokter daardoor extra werkzaamheden dient te verrichten en/of extra kosten dient te maken, dan is de Vastgoeddokter gerechtigd om deze extra werkzaamheden en/of extra kosten separaat bij de opdrachtgever in rekening te brengen, ook indien een vaste prijs voor de werkzaamheden is overeengekomen.
6. De opgave van de levering- of uitvoeringstermijn geschiedt bij benadering en is geen fatale termijn. Bij overschrijding van een opgegeven termijn zal de Vastgoeddokter alsnog binnen een redelijke termijn nadien presteren tenzij dit buiten haar toedoen wordt verhinderd. De Vastgoeddokter is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een termijnoverschrijding.
7. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking schriftelijk te worden gemeld aan de Vastgoeddokter op straffe van verval van recht.

Artikel 3. Vergunningen
1. Ter zake het indienen voor een aanvraag van een vergunning kan de Vastgoeddokter niet garanderen dat deze vergunning ook op de aanvraag wordt verleend en/of een verleende vergunning in stand zal blijven. Indien een vergunning wordt geweigerd of een verleende vergunning niet in stand blijft, blijven de met de Vastgoeddokter overeengekomen vergoedingen en kosten verschuldigd en is de Vastgoeddokter geenszins aansprakelijk voor de schade als gevolg van het niet verlenen of niet in stand blijven van de vergunning.
2. Bij het indienen van een vergunningsaanvraag kunnen leges of heffingen verschuldigd zijn welke voor rekening van de opdrachtgever komen evenals de kosten die verbonden kunnen zijn aan een beroep op planschade door belanghebbenden.
3. Indien ten behoeve van het aanvragen van een vergunning een beroep gedaan dient te worden op de derden, waaronder op architecten, deskundigen en/of juristen, komen de daaraan verbonden kosten voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 4. Inmeten
1. Het inmeten en berekenen van ruimtes en terreinen wordt door de Vastgoeddokter met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd. Aan een door de Vastgoeddokter opgegeven maat kunnen geen rechten ontleend worden met betrekking tot over- of ondermaat en de gevolgen daarvan voor zover deze maat 5% of minder afwijkt van het daadwerkelijke maat of het verschil is te wijten aan schrijf-/typefouten of een gebrek in de door de Vastgoeddokter gebruikte meetapparatuur.

Artikel 5. Honorarium, betaling, incasso en rente
1. Indien geen vaste prijs is overeengekomen, zal de Vastgoeddokter voor de door haar gewerkte uren het op dat moment door haar gehanteerde uurtarief in rekening brengen aan de opdrachtgever en kosten doorbelasten aan de opdrachtgever tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Facturering geschiedt naar keuze van de Opdrachtgever in overleg met de Vastgoeddokter in termijnen of de gehele offerteprijs ineens.
3. De betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
4. Indien opdrachtgever in verzuim blijft met betalen, is hij vanaf dat moment de toepasselijke rente verschuldigd. De toepasselijke rente voor particuliere opdrachtgevers is de rente conform artikel 6 artikel 119 Burgerlijk Wetboek.
5. De toepasselijke rente voor niet-particuliere opdrachtgevers is de rente conform artikel 6 artikel 119a Burgerlijk Wetboek.
6. Indien de opdrachtgever een factuur van of door de Vastgoeddokter gezonden niet tijdig of volledig voldoet, komen alle kosten die de Vastgoeddokter of haar incassogemachtigde dient te maken als gevolg daarvan voor rekening van de opdrachtgever.
7. De opdrachtgever is niet bevoegd om door de Vastgoeddokter betwiste vorderingen te verrekenen met vorderingen van de Vastgoeddokter.

Artikel 6. Opschorting en ontbinding
1. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan de Vastgoeddokter de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daarvan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. De gevolgen van deze opschorting komen voor rekening en risico van de opdrachtgever.
2. De Vastgoeddokter is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden. Indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet tijdig en/volledig nakomt.
3. De Vastgoeddokter is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien zij gegronde redenen heeft om te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet of niet tijdig en/of volledig zal nakomen.

Artikel 7. Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. De Vastgoeddokter is niet aansprakelijk voor (gevolg)-schade die het gevolg is van het niet halen van een planning, het overschrijden van een begroting of van een geraamde bouwperiode.
2. De Vastgoeddokter is niet aansprakelijk voor (gevolg)-schade, tenzij de Vastgoeddokter zelf ter zake het ontstaan van deze schade opzet of grove schuld kan worden verweten.
3. Voor zover de Vastgoeddokter aansprakelijk is voor de schade, is zij voor geen hogere schade aansprakelijk dan het bedrag dat door haar aansprakelijkheidsverzekeraar ter zake deze schade wordt uitgekeerd.
4. Voor zover de Vastgoeddokter aansprakelijk zou zijn voor een hoger bedrag dan door haar verzekeraar wordt uitgekeerd, is zij voor geen hogere schade aansprakelijk (dan het bedrag dat de Vastgoeddokter in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever heeft gefactureerd).
5. De opdrachtgever vrijwaart de Vastgoeddokter tegen aanspraken van derden die het gevolg zijn van het uitvoeren van de opdracht door de Vastgoeddokter.

Artikel 8. Overmacht
1. Onder overmacht wordt mede verstaan de omstandigheden dat de opdrachtgever weigert akkoord te geven op een offerte voor het verrichten van (aanvullende) werkzaamheden die nodig zijn voor het uitvoeren van de initiële opdracht door de Vastgoeddokter.


Artikel 9. Toepasselijk recht en rechter
1. Op overeenkomsten tussen de Vastgoeddokter en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Indien de opdrachtgever geen woonplaats heeft in Nederland, is de Rechtbank te ’s Gravenhage mede bevoegd kennis te nemen van een geschil tussen de Vastgoeddokter en de opdrachtgever. Dit artikel blijft van toepassing ook nadat de overeenkomst om welke reden dan ook is beëindigd.

Algemene voorwaarden de Vastgoeddokter – versie 2020-01