De Vastgoeddokter

Privacy Vastgoeddokter - Juni 2018

Vastgoeddokter verwerkt en bewaart persoonsgegevens ten behoeve van dienstverlening aan of voor
Verenigingen van Eigenaren, VvE-beheerders, particulieren en bedrijven op basis van toepasselijke
wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Persoonsgegevens worden niet verzameld voor profilering of marketingcampagnes.

Verstrekking aan derden
Als de ons opgedragen werkzaamheden dat vereisen, wisselen wij gegevens uit met zelfstandig
verantwoordelijke derden die taken voor de opdrachtgever verrichten (bijvoorbeeld: een aannemer
waarvan diensten door de opdrachtgever worden afgenomen). Omdat deze partijen een eigen
verantwoordelijkheid hebben voor de omgang met persoonsgegevens, is daarvoor niet deze, maar
hun eigen privacyverklaring van toepassing.

Bewaartermijn
Vastgoeddokter bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze
zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Persoonsgegevens worden gedurende zeven
jaar bewaard na het vervallen van een relatie tussen de persoon en Vastgoeddokter, tenzij een
rechtsgeldige grondslag een andere termijn rechtvaardigt.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens
van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen
genomen:


– Technische maatregelen: wij maken gebruik van beveiligde verbindingen voor dataoverdracht. Deze
zijn beveiligd met firewalls, virus-scanners, encryptie en met sterke wachtwoorden beschermde
accounts.
– Organisatorische maatregelen: sluiten ruimtes, panden af en beveiligen de toegang tot locaties en
apparatuur.

Inzage en wijziging van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met
ons opnemen via info@vastgoeddokter.com.
U hebt de volgende rechten:
– Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen.
– Inzage in en overdracht van de persoonsgegevens die we hebben.
– Het laten corrigeren van fouten.
– Het laten verwijderen van uw persoonsgegevens voor zover het verwerken van de gegevens geen
rechtsgeldige grondslag meer heeft.
– Het intrekken van toestemming.
– Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Wijzigen privacyverklaring
Wij mogen deze privacyverklaring op ieder moment wijzigen. Doordat de privacywetgeving van tijd tot
tijd wordt aangepast kan ook deze privacyverklaring aangepast worden. Let dus altijd op de datum
hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij
de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl leest u hoe u een klacht moet indienen.

Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:
Vastgoeddokter
Westzijde 422
1506 GM Zaandam
075-6310375
info@vastgoeddokter.com
KvK 35008947